direct naar inhoud van Artikel 11 Tuin
Plan: Herveld-Andelst
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1734.0005ANDEandherv-ONHE

Artikel 11 Tuin

11.1 bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, één en ander met de bijbehorende voorzieningen.

11.2 bouwregels
11.2.1

Uitsluitend uitbouwen bij de hoofdgebouwen van de op de aangrenzende gronden gelegen woningen mogen worden gebouwd, mits:

  • a. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
  • b. de (horizontale) diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m bedraagt;
  • c. voor zover de uitbouw wordt gebouwd tegen een gevel van het hoofdgebouw de breedte maximaal 60% van de breedte van die gevel bedraagt;
  • d. de bouwhoogte maximaal 4 m bedraagt;
  • e. de oppervlakte maximaal 6 m2 bedraagt.
11.2.2

In afwijking van artikel 11.2.1 zijn uitbouwen niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten'.

11.2.3

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

  • a. vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw van de op aangrenzende gronden gelegen woningen maximaal 1 m;
  • b. op de overige gronden maximaal 2 m.
11.3 afwijking van de bouwregels
11.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.2.2 en toestaan dat uitbouwen worden gebouwd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.2.1 ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten'.

11.3.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.3.1 wordt slechts verleend voor zover dit niet leidt tot onevenredige aantasting van de cultuurhistorische waarden van de nabijgelegen gronden en bouwwerken.