direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Herveld-Andelst
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1734.0005ANDEandherv-ONHE

Artikel 3 Agrarisch

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van grondgebonden agrarische activiteiten ten behoeve van grondgebonden agrarische veehouderijbedrijven;
 • b. kwekerijen;
 • c. bomenteelt ter plaatse van de aanduiding 'bomenteelt';
 • d. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. evenementen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen.

3.2 bouwregels
3.2.1

Op de gronden als bedoeld in artikel 3.1 zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming.

3.2.2

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd binnen het 'bouwvlak';
 • b. de goothoogte bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale goothoogte aangegeven goothoogte;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte aangegeven bouwhoogte;
 • d. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 600 m3;
 • e. het aangegeven bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding maximum bebouwingspercentage, gemeten over het bouwvlak, mag niet worden overschreden; voor zover geen percentage is gegeven bedraagt dit 100;
 • f. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengronds gebouwen aanwezig zijn, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein de ondergrondse bebouwing de bovengrondse bebouwing met een (horizontale) diepte van 3 m mag overschrijden. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag ondergronds.
3.2.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2.2 geldt voor gebouwen van openbaar nut, zoals voorzieningen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie dat de bebouwde oppervlakte niet meer dan 15 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.

3.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde dienen aan de volgende bepalingen te voldoen:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
3.3 afwijking van de bouwregels
3.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder f, teneinde ondergrondse gebouwen toe te staan daar waar bovengronds geen gebouwen zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. het betreft geen bebouwing in geaccidenteerd terrein;
 • b. de bebouwde oppervlakte van de ondergrondse gebouwen bedraagt niet meer dan 25 m2, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 3.2.2 onder e met het meerekenen van de bebouwde oppervlakte van de ondergrondse gebouwen niet wordt overschreden. Als bebouwde oppervlakte van ondergrondse gebouwen wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, de oppervlakte van de vloer gemeten, inclusief muren;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. de omgevingsvergunning leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
3.3.2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.3 teneinde het oprichten van gebouwen ten behoeve van grotere nutsvoorzieningen toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

 • a. de bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • c. de omgevingsvergunning mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;
 • d. de omgevingsvergunning leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
3.3.3

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.4 onder a, teneinde hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 6 m;
 • b. het woon- en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast; dat betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • c. de omgevingsvergunning niet leidt tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
3.3.4

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.2 onder a voor het overschrijden van de bouwgrens voor ondergeschikte bouwdelen mits:

 • a. de bouwgrens met maximaal 2,5 m wordt overschreden;
 • b. de overschrijding noodzakelijk is in verband met een doelmatige uitoefening van het bedrijf;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
3.4 specifieke gebruiksregels
3.4.1

Voor evenementen gelden de volgende bepalingen:

 • a. evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan;
 • b. er dient sprake te zijn van een evenement in de vorm van een voor publiek bestemde uitvoering/ verrichting van vermaak, op het gebied van sport, muziek of op sociaal-cultureel vlak;
 • c. het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen inclusief opbouw en afbraak van bijbehorende voorzieningen, met dien verstande dat hiervan kan worden afgeweken als bedoeld in artikel 21.3.
3.4.2

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning en/of de bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning (begane grond + verdieping) met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, met een maximum van 50 m2mag worden gebruikt voor aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
 • b. degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 • c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn waarbij moet worden voldaan aan de maximale parkeernorm als opgenomen in bijlage II bij deze regels onder de kolom "rest bebouwde kom" en in de regel "weinig stedelijk";
 • d. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving;
 • e. activiteiten die vergunningplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer zijn niet toegestaan;
 • f. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de activiteit.
3.4.3

Het gebruik van een deel van de woning en/of de bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis, kan uitsluitend worden toegestaan, indien omgevingsvergunning ex artikel 3.5.1 wordt verleend.

3.4.4

Het gebruik van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van boom- en/of fruitteeltbedrijven is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bomenteelt'.

3.4.5

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van:

 • a. zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft bijgebouwen;
 • b. het gebruik van ruimten binnen een woning en/of bijgebouwen voor de uitoefening van een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis;
 • c. standplaats voor onderkomens, uitgezonderd caravans, kampeerauto's en tenten indien gelijktijdig niet meer dan één caravan of kampeerauto en/of één tent per bouwperceel wordt c.q. worden geplaatst en deze niet wordt/worden gebruikt voor permanente bewoning.
3.5 afwijking van de gebruiksregels
3.5.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.4.3 onder a en toestaan dat een bijgebouw bij een woning wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. een dergelijke bewoning is noodzakelijk vanuit een oogpunt van mantelzorg;
 • b. duidelijk is wie de zorgbehoevende(n) is of zijn;
 • c. er wordt gebruikgemaakt van één in/uitrit door zowel verzorger als zorgbehoevende(n);
 • d. de bereikbaarheid voor (aanleg van) algemene voorzieningen en nutsvoorzieningen en voor hulpdiensten blijft gewaarborgd;
 • e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • f. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte mag niet meer dan 75 m2 bedragen;
 • g. er ontstaat geen zelfstandige woning.
3.5.2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.4.5 teneinde binnen een woning en/of bijgebouwen de uitoefening van een publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis toe te staan. Hiervoor dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

 • a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning (begane grond + verdieping) met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, met een maximum van 50 m2mag worden gebruikt voor publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis;
 • b. degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 • c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn waarbij moet worden voldaan aan de maximale parkeernorm als opgenomen in bijlage II bij deze regels onder de kolom "rest bebouwde kom" en in de regel "weinig stedelijk";
 • d. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving; in dit verband zijn alleen activiteiten toegestaan die vallen in categorie 1 en 2 van de staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage bij het plan);
 • e. geen omgevingsvergunning wordt verleend voor activiteiten die vergunningplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer;
 • f. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de activiteit.
3.6 wijzigingsbevoegdheid
3.6.1

Indien er geen sprake meer is van bedrijfsmatige uitoefening van agrarische activiteiten zijn burgemeester en wethouders bevoegd ingevolge artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, deze bestemming te wijzigen in:

 • a. de bestemmingen Groen;
 • b. de bestemmingen Wonen, Tuin, Verkeer en Groen.
3.6.2

Burgemeester en wethouders zijn uitsluitend bevoegd het plan te wijzigen als bedoeld in artikel 3.6.1 onder a indien door deze wijziging:

 • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.
3.6.3

Burgemeester en wethouders zijn uitsluitend bevoegd het plan te wijzigen als bedoeld in artikel 3.6.1 onder b indien door deze wijziging:

 • a. realisatie mogelijk is binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma;
 • b. het aantal toegelaten woningen maximaal 2 bedraagt;
 • c. het uitsluitend vrijstaand of dubbele woningen betreft;
 • d. het opnemen van een of meerdere bouwvlakken binnen de nieuwe bestemming Wonen;
 • e. het opnemen van aanduidingen binnen de nieuwe bestemming Wonen met betrekking tot:
  • 1. het type woningen die ter plaatse mogen worden gerealiseerd;
  • 2. de maximale goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen van de woningen;
 • f. het bepaalde in Artikel 14 Wonen in acht wordt genomen;
 • g. de uitvoerbaarheid moet worden aangetoond, zonodig door middel van onderzoek, in die zin dat:
  - de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wel de door Burgemeester en Wethouders vóór de vaststelling van het plan gestelde hogere grenswaarde, niet wordt overschreden;
  - de grenswaarden voor luchtkwaliteit in verband met het wegverkeer niet worden overschreden;
  - de bodem en het grondwater vrij zijn van verontreinigingen;
  - de watertoetsprocedure gevolgd wordt;
  - geen onaanvaardbare aantasting van beschermde plant- en diersoorten, als bedoeld in de Flora en faunawet, plaatsvindt;
  - geen onaanvaardbare aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden plaatsvindt;
  - voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd waarbij moet worden voldaan aan de maximale parkeernorm als opgenomen in bijlage II bij deze regels onder de kolom "rest bebouwde kom" en in de regel "weinig stedelijk";
  - de financiële haalbaarheid is gewaarborgd;
  - er geen belemmeringen zijn vanuit bedrijven- en milieuzonering;
 • h. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
 • i. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.