direct naar inhoud van Regels
Plan: Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1734.0323OVBplussenbel-VSG1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het bestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid met identificatienummer NL.IMRO.1734.0323OVBplussenbel-VSG1 van de gemeente Overbetuwe.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 Aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 Bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.6 Bedrijfsgebouw

Een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

1.7 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.8 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.9 Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.10 Uitbreiding

Een vergroting van de agrarische bebouwing, al dan niet gepaard gaande met een vergroting van het bouwperceel.

Artikel 2 Van toepassing verklaring

Dit bestemmingsplan is van toepassing op de in Hoofdstuk 2 opgenomen onderliggende plannen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - plussenbeleid'.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Buitengebied Overbetuwe

3.1 Aanvulling artikel 3.3.4

Artikel 3.3.4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2, wordt als volgt aangevuld:

f. voor zover het een intensieve veehouderij als bedoeld in lid 3.1.1 onder a. sub 1 betreft, dient in geval van uitbreiding te worden voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.

3.2 Aanvulling artikel 3.6.1

Artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2, wordt als volgt aangevuld:

h. voor zover het een intensieve veehouderij als bedoeld in lid 3.1.1 onder a. sub 1 betreft, dient in geval van uitbreiding te worden voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.

3.3 Aanvulling artikel 4.3.4

Artikel 4.3.4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2, wordt als volgt aangevuld:

f. voor zover het een intensieve veehouderij, glastuinbouwbedrijf of overig bestaand niet-grondgebonden agrarisch bedrijf als bedoeld in lid 4.1.1 onder a. sub 1 t/m 3 betreft, dient in geval van uitbreiding te worden voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.

3.4 Aanvulling artikel 4.7.1

Artikel 4.7.1 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2, wordt als volgt aangevuld:

h. voor zover het een intensieve veehouderij als bedoeld in lid 4.1.1 onder a. sub 1 betreft, dient in geval van uitbreiding te worden voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.

3.5 Aanvullingen artikel 47
 • a. Artikel 47 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2, wordt aangevuld met een nieuw lid 47.5, dat als volgt luidt:
  Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 47.1 onder a. voor het afwijken van de toegestane oppervlaktemaat voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van een vergroting van de oppervlakte van bedrijfsgebouwen wordt, voor zover het een intensieve veehouderij als bedoeld in lid 3.1.1 onder a. sub 1, lid 4.1.1 onder a sub 1, danwel lid 5.1.1 onder a betreft, slechts verleend, mits wordt voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.
 • b. Artikel 47 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2, wordt aangevuld met een nieuw lid 47.6, dat als volgt luidt:
  Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 47.1 onder b. voor het overschrijden van bouwgrenzen voor het bouwen bedrijfsgebouwen wordt, voor zover het bedrijfsgebouwen ten behoeve van een intensieve veehouderij als bedoeld in lid 3.1.1 onder a. sub 1, lid 4.1.1 onder a sub 1, danwel lid 5.1.1 onder a betreft, slechts verleend, mits wordt voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.

3.6 Aanvulling artikel 48.1

Artikel 48.1 onder a van het bestemmingsplan 'Buitengebied Overbetuwe' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2, wordt aangevuld met een nieuw sublid 4., dat als volgt luidt:

4. het overschrijden van bestemmingsgrenzen wordt, voor zover het een intensieve veehouderij als bedoeld in lid 3.1.1 onder a. sub 1, lid 4.1.1 onder a sub 1, danwel lid 5.1.1 onder a betreft, slechts toegestaan, mits wordt voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een wijzigingsplan.

Artikel 4 Buitengebied, Adelhofstraat 2, Homoet

4.1 Aanvulling artikel 3.3.3

Artikel 3.3.3 van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Adelhofstraat 2, Homoet' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0189BUITadelhofst2-VSG1, wordt als volgt aangevuld:

f. voor zover het een uitbreiding van een intensieve veehouderij als bedoeld in artikel 3.1.1 sub a betreft, dient te worden voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.

4.2 Aanvullingen artikel 11
 • a. Artikel 11 van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Adelhofstraat 2, Homoet' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0189BUITadelhofst2-VSG1, wordt aangevuld met een nieuw lid 11.5, dat als volgt luidt:
  Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.1 onder a. voor het afwijken van de toegestane oppervlaktemaat voor bedrijfsgebouwen binnen de bestemming 'Agrarisch' ten behoeve van een vergroting van de oppervlakte van bedrijfsgebouwen wordt, voor zover het een intensieve veehouderij betreft, slechts verleend, mits wordt voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.
 • b. Artikel 11 van het wijzigingsplan 'Buitengebied, Adelhofstraat 2, Homoet' met identificatienummer NL.IMRO.1734.0189BUITadelhofst2-VSG1, wordt aangevuld met een nieuw lid 11.6, dat als volgt luidt:
  Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.1 onder b. voor het overschrijden van bouwgrenzen voor het bouwen bedrijfsgebouwen wordt, voor zover het een intensieve veehouderij betreft, slechts verleend, mits wordt voldaan aan het Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe, zoals opgenomen in Bijlage 1. Indien het bedoelde beleid na vaststelling van het plan wijzigt, is het gewijzigde beleid van toepassing op een aanvraag.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 Algemene aanduidingsregels

6.1 Overige zone - plussenbeleid

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - plussenbeleid' worden de in Hoofdstuk 2 opgenomen onderliggende plannen aangevuld. De onderliggende plannen blijven voor het overige onverkort van kracht.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid sub a met maximaal 10%;
 • c. dit lid sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
7.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid sub a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Overbetuwe, Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid.